Jan-Bart N.                        
Vollebregt     Bat         Bowl     Field  
                         
Klasse   Mch Runs Inn N.O. H.S. Average Wckts Runs Average Catches St
                         
Hoofdklasse 1985 17 249 15 2 37 19.15 10 147 14.70 5 0
Hoofdklasse 1986 19 382 18 0 73 21.22 7 96 13.71 7 0
Hoofdklasse 1987 18 248 17 1 51 15.50 0 23   4 0
Eerste Klasse 1988 17 286 15 1 52 20.43 2 81 40.50 7 0
Hoofdklasse 1989 18 316 16 0 81 19.75 0 0   7 0
Hoofdklasse 1990 16 281 14 2 48 23.42 0 0   2 0
Hoofdklasse 1991 4 29 4 0 21 7.25 0 0   1 0
Hoofdklasse 1993 6 51 2 0 36 25.50 0 0   2 0
Hoofdklasse 1994 1 31 1 0 31 31.00 0 0   0 0
Totalen   116 1873 102 6 81 19.51 19 347 18.26 35 0